Glen Keith格兰基斯

时间:2021-05-24 23:11点击:
Glen Keith格兰基斯酒厂官网: Glen Keith单一麦芽威士忌的官方装瓶很少见,当今市场上可买到的很少是1990年代发行的批次。唯一可广泛使用的是10岁。Glen Keith酿酒厂发生的绝大多数单一麦
Glen Keith格兰基斯酒厂官网:


Glen Keith单一麦芽威士忌的官方装瓶很少见,当今市场上可买到的很少是1990年代发行的批次。唯一可广泛使用的是10Year Old。Glen Keith酿酒厂发生的绝大多数单一麦芽装瓶是独立的。Signature Vintage和Douglas Laing负责其中的大部分。道格拉斯·莱恩(Douglas Laing)的物产范围包括15Year Old的格兰基斯(Glen Keith),而Signatory Vintage的瓶装则主要针对较老的酒桶,包括36Year Old和40Year Old的酒桶。  

格兰基斯的历史

整个1950年代,芝华士富豪的销量不断增长,萨姆·布朗夫曼(Sam Bronfman)感到他需要另一个酿酒厂为他的调和油供应果汁-不仅是芝华士,而且还有护照和100名派珀。他选择了位于基思(Keith)的一家前制粉厂,就在他现有的Strathisla工厂后面。除了为混合物提供填充物外,Glen Keith还成为了Seagram的实验工厂,并仍然拥有芝华士兄弟实验室。

它使用go一词运行了三次蒸馏的麦芽,并与两次蒸馏交替进行,直到1980年代,用小麦泥进行了试验,这是第一家使用燃气直接加热的蒸馏厂(现在所有蒸馏器都是蒸汽驱动的),当时,它还产生了重的Peed变种[Glenisla],一种是用泥煤烟气通过水,然后将其浓缩,而另一种则以正常方式生产。也有不同酵母类型的试验。蒸馏杯的形状和大小不同的事实有助于进行这些创新的试验。

它在1999年被封存,直到经过完全翻新后才重新开放(在新所有者Pernod Ricard的带领下),直到2013年才重新安装,看到了新的土豆泥桶和反冲洗装置。

尽管有10年的装瓶历史,但它绝不是一线麦芽。独立装瓶商偶尔会看到它(和Glen Isla)。

Glen Keith的单一麦芽啤酒装瓶如此稀少的原因之一是,该酒厂的产量是专为调和目的而设计的。Glen Keith单一麦芽酒被用作芝华士富豪,护照和100派珀混合酒的主要成分。芝华士兄弟(Chivas Brothers)还利用该地点进行了可能对蒸馏过程有益的实验,例如开发了自己的酵母链。 

生产

格伦基思与大规模生产的明确意图建立单一麦芽在使用混纺走向美国市场,占它的现代化导向的生产600万升的容量。在生产时,容量几乎增加了一倍酒厂在2013年重开了十多年被关闭后。生产中使用的水取自附近Balloch山上的泉水。与实验历史保持一致,格伦·基思(Glen Keith)还是1980年代第一家尝试自动制浆的酿酒厂。


格伦基思酿酒厂的之屋

壶式蒸馏

格伦基思具有三个洗涤和三个烈酒蒸馏,两对的分别安装在1970年烈酒蒸馏具有高的形状,具有长而逐渐变窄的颈部,而洗涤蒸馏具有洋葱形状。十年来,酒厂在两次蒸馏和三次蒸馏之间切换,直到在1980年代永久进行两次蒸馏为止。


格伦基思酿酒厂的蒸馏器

麦芽糖

Glen Keith在生产过程中使用了未发酵的麦芽。该酒厂从成立到1976年退役时一直使用自己的麦芽酒,还有该酒厂的Saladin Boxes。如今,酿酒厂从一个工业现场获取麦芽。

仓库

当酒厂而建,大费尽仓库构建到现场容纳侧面单一麦芽。Chivas Blends中使用的烈酒几乎立即在异地运输。


格伦基思酒厂的酒桶

历史

格伦·基思(Glen Keith)是苏格兰较年轻的酿酒厂之一,仅由芝华士兄弟(Chivas Brothers)于1957年成立。它位于美丽的Speyside小镇基思(Keith),在苏格兰最古老的酿酒厂Strathisla的视野内。尽管该酿酒厂没有活跃很长时间,尤其是按照单一麦芽 酿酒厂标准,但它的历史是很重要的,充满了创新和实验。在20世纪70年代,一个成功的第一个十年后的生产,该酒厂从两个蒸馏扩大到五个。这些蒸馏是苏格兰第一批以汽油为燃料的蒸馏。1983年,安装了第六台蒸馏器,从而完成了今天仍在使用的一系列蒸馏器。1999年,该酿酒厂被封存。它躺在安静了十多年,直到大规模改造始于2012年,2013年它被重新打开时,其产能由3500000升增加至600万元。尽管芝华士酒本身已被保乐力加·里卡德(Pernod Ricard)接管,但该厂生产的大多数单一麦芽酒仍在芝华士兄弟所有的Blends中使用。

访客中心

令人遗憾的是,格伦·基思(Glen Keith)目前没有游客中心。

 • Glen Keith Distillery Edition

  Glen Keith Distillery Edition

  70cl / 40%

  £28.95

  (£41.36 per litre)

 • Glen Keith 199326 Year Old Signatory for TWE
  Available with Engraving

  Glen Keith 199326 Year Old Signatory for TWE

  70cl / 56.6%

  £185

  (£264.29 per litre)

 • Glen Keith 199722 Year Old Signatory

  Glen Keith 199722 Year Old Signatory

  70cl / 54.8%

  £145

  (£207.14 per litre)

 • Glen Keith 1995Jack Wiebers Old Paddle Steamer

  Glen Keith 1995Jack Wiebers Old Paddle Steamer

  70cl / 51.6%

  £215

  (£307.14 per litre)

 • Glen Keith 199324 Year Old Daily Drams

  Glen Keith 199324 Year Old Daily Drams

  70cl / 51.2%

  £160

  (£228.57 per litre)

 • Glen Keith 196721 Year Old Signatory

  Glen Keith 196721 Year Old Signatory

  75cl / 46%

  £750

  (£1,000 per litre)

 
# 名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 条形码 评分
1 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 50 ml 82.00
2 Glen Keith 1983 10 43.0 % Vol. 1000 ml
3 Glen Keith 1983 43.0 % Vol. 50 ml 84.50
4 Glen Keith 1983 43.0 % Vol. 750 ml
5 Glen Keith 1983 10 43.0 % Vol. 1000 ml 83.80
6 Glen Keith 1983 43.0 % Vol. 700 ml 1994 82.00
7 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 750 ml 86.67
8 Glen Keith 1997 EG 15 46.0 % Vol. 700 ml 2012 86.00
9 Glen Keith 1995 18 54.1 % Vol. 700 ml 2013 82.50
10 Glen Keith 1963 GM Connoisseurs Choice 17 40.0 % Vol. 750 ml
11 Glen Keith 1993 GoW 25 50.2 % Vol. 700 ml 2019 88.50
12 Glen Keith 1995 AMC 21 43.0 % Vol. 750 ml
13 Glen Keith 20-year-old ElD Staff Bottling 20 46.6 % Vol. 700 ml
14 Glen Keith 1995 LotG 19 51.1 % Vol. 700 ml 86.00
15 Glen Keith 1992 HEB 54.7 % Vol. 700 ml 2015 120591
16 Glen Keith 1996 Bq 21 43.0 % Vol. 700 ml 72710 85.50
17 Glen Keith 1992 Ram 21 51.0 % Vol. 700 ml 2014 88.86
18 Glen Keith 1992 LT 22 50.7 % Vol. 700 ml 2014 88.48
19 Glen Keith 1970 MM Aficionado 40 49.2 % Vol. 700 ml
20 Glen Keith 1972 Sa 26 45.0 % Vol. 700 ml 1998 7905 89.00
21 Glen Keith 12-year-old Single Highland Malt 12 43.0 % Vol. 50 ml
22 Glen Keith 1997 Sa 45.0 % Vol. 700 ml 2017 72629 89.00
23 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 1000 ml 84.69
24 Glen Keith 1995 VK 18 47.1 % Vol. 700 ml 2013 86.69
25 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml 087000653153
26 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml 1990 087000653160 82.58
27 Glen Keith 21-year-old UD 21 43.0 % Vol. 200 ml
28 Glen Keith 1995 Kb 22 50.0 % Vol. 700 ml 171282 4542312011559
29 Glen Keith 1970 MM Aficionado 40 50.4 % Vol. 700 ml 92.40
30 Glen Keith 1969 Sa Duthie for Samaroli 12 46.0 % Vol. 750 ml 88.78
31 Glen Keith 1990 MM Aficionado 17 52.1 % Vol. 700 ml
32 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml 087000653153 84.33
33 Glen Keith 1997 MM Aficionado 15 58.7 % Vol. 700 ml
34 Glen Keith 1965 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 750 ml 91.25
35 Glen Keith 1992 Kb 20 51.7 % Vol. 700 ml 2012 120588 87.25
36 Glen Keith Distillery Edition 40.0 % Vol. 700 ml 2017 79.81
37 Glen Keith 1983 43.0 % Vol. 700 ml 1994 82.61
38 Glen Keith 1998 LotG 22 52.0 % Vol. 700 ml 2021 167096 87.50
39 Glen Keith 1993 Bd1 55.3 % Vol. 700 ml 89.33
40 Glen Keith 1993 Bd1 55.3 % Vol. 200 ml
41 Glen Keith 17-year-old vF 17 43.0 % Vol. 100 ml 81.00
42 Glen Keith 13-year-old IM Chieftain's 13 43.0 % Vol. 50 ml 75.00
43 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 13 46.0 % Vol. 750 ml
44 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml 080432403044 84.75
45 Glen Keith 1983 10 43.0 % Vol. 700 ml 087000653153
46 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 11 46.0 % Vol. 750 ml 85.33
47 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml
48 Glen Keith 1992 MM Aficionado 15 55.9 % Vol. 700 ml
49 Glen Keith 1995 MM Aficionado 18 56.4 % Vol. 700 ml
50 Glen Keith 1963 GM Connoisseurs Choice 17 40.0 % Vol. 750 ml 86.50
51 Glen Keith 1997 MM Aficionado 15 58.4 % Vol. 700 ml
52 Glen Keith 10-year-old 10 43.0 % Vol. 700 ml 087000653153 84.29
53 Glen Keith 1991 LS 20 51.7 % Vol. 700 ml 2012 87.87
54 Glen Keith Distillery Edition 40.0 % Vol. 700 ml 2018 5000299613443 80.22
55 Glen Keith 1995 LotG 19 56.1 % Vol. 700 ml 2015 171242
56 Glen Keith 1963 GM Connoisseurs Choice 15 40.0 % Vol. 750 ml 89.75
57 Glen Keith 19-year-old vF 19 43.0 % Vol. 100 ml 79.50
58 Glen Keith 1969 SBW 49.5 % Vol. 700 ml
59 Glen Keith 1997 Wajo 21 52.5 % Vol. 1500 ml 72635 87.00
60 Glen Keith 1995 Kb 23 53.4 % Vol. 700 ml 2019
61 Glen Keith 1992 MM Aficionado 20 49.2 % Vol. 700 ml
62 Glen Keith 1963 GM Connoisseurs Choice - Miniature 40.0 % Vol. 50 ml 85.80
63 Glen Keith 1995 FC 20 46.0 % Vol. 700 ml 89.00
64 100 Pipers Blended Scotch Whisky 100% Scotch Whiskies 43.0 % Vol. 750 ml 76.50
65 Glen Keith 1992 Sb 22 49.3 % Vol. 700 ml 2014 4260274390849 87.56
66 Glen Keith 1996 AMC 20 43.0 % Vol. 750 ml 853288007090 85.00
67 Glen Keith 1971 DL Platinum Selection 35 52.6 % Vol. 700 ml 2007 90.00
68 Glen Keith 1991 SS Missing 18 46.0 % Vol. 1500 ml 2009 86.50
69 Glen Keith 1996 Ac Friends of Oak 15 46.0 % Vol. 700 ml 2011
70 Glen Keith 1993 SMWS 81.6 Fairy cakes 10 56.6 % Vol. 700 ml 2003 81.6
71 Glen Keith 1990 SMWS 81.4 Fruit Chews 12 55.7 % Vol. 700 ml 2002 81.4
72 Glen Keith 1993 DT Dimensions 20 54.4 % Vol. 700 ml 2013 97137 88.00
73 Glen Keith 1992 WW8 The Warehouse Collection 22 52.9 % Vol. 200 ml 2015 120590 88.67
74 Glen Keith 1995 RS Limited Edition 20 54.9 % Vol. 500 ml 2015 171219 (part) 90.50
75 Glen Keith 1976 JM Old Master's - Cask Strength Selection 51.2 % Vol. 700 ml 1998 663
76 Glen Keith 1985 CA Authentic Collection 15 61.1 % Vol. 700 ml 2001
77 Glen Keith 17-year-old SMF 17 52.9 % Vol. 700 ml 2015
78 Glen Keith 1996 WW8 The Warehouse Collection 20 52.0 % Vol. 200 ml 2016 8109
79 Glen Keith 1968 McC Single Cask 43.0 % Vol. 750 ml 2001 2627
80 Glen Keith 1991 SV The Un-Chillfiltered Collection - Cask Strength 24 48.7 % Vol. 750 ml 2016 73641
81 Glen Keith 1988 MMcK Càrn Mòr - Bequest 43.2 % Vol. 700 ml 2018 26684 88.00
82 Glen Keith 1996 Sb Spirits Shop' Selection 49.8 % Vol. 700 ml 2015 86.67
83 Glen Keith 21-year-old JM Fine Malt Selection - Miniature 21 62.5 % Vol. 50 ml 1991 86.00
84 Glen Keith 1993 BR Berrys' 18 54.4 % Vol. 700 ml 2012 97130 85.50
85 Glen Keith 1996 Ac Natural Malt Selection 15 56.2 % Vol. 700 ml 2011 72714 86.50
86 Glen Keith 20-year-old MoM Darkness! 20 51.8 % Vol. 500 ml 2016 86.67
87 Glen Keith 1992 SV Bottled for Manufactum 22 52.6 % Vol. 700 ml 2015 120575 89.75
88 Glen Keith 1996 HL Old & Rare - A Platinum Selection 21 56.9 % Vol. 700 ml 2017
89 Glen Keith 1992 LMDW Artist #3 20 60.1 % Vol. 700 ml 2013 120560 88.54
90 Glen Keith 22-year-old JM Old Master's - Cask Strength Selection Miniature 22 51.2 % Vol. 50 ml 88.00
91 Glen Keith 1996 CWC The Exclusive Malts 19 50.1 % Vol. 750 ml 2015 8115 87.67
92 Glen Keith 1997 McG McGibbon's Provenance 15 46.0 % Vol. 700 ml 2013 DMG 9655 77.00
93 Glen Keith 1993 DR Individual Cask Bottling 19 55.4 % Vol. 700 ml 2012 97114 86.04
94 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 19 58.6 % Vol. 700 ml 2012 120551 + 52 85.17
95 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Miniature 46.0 % Vol. 50 ml 5020613377363 82.00
96 Glen Keith 1985 BR 25 47.8 % Vol. 700 ml 2011 12303
97 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Miniature 46.0 % Vol. 50 ml 5020613377363 77.50
98 Glen Keith 1995 TWC 17 52.9 % Vol. 700 ml 2012 85.45
99 Glen Keith 1995 UD 19 46.0 % Vol. 200 ml 2014 97120
100 Glen Keith 1993 MoS Der Feinschmecker 54.7 % Vol. 50 ml 2013 MoS FS 5 92.00
101 Glen Keith 1997 SV Cask Strength Collection 20 54.7 % Vol. 750 ml 2017 72584 85.00
102 Glen Keith 1969 VM The Cooper's Choice 36 49.5 % Vol. 700 ml 2005 88.56
103 Glen Keith 1992 ANHA The Soul of Scotland 19 51.0 % Vol. 700 ml 2013 120602 86.91
104 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 21 60.1 % Vol. 750 ml 2014 120567
105 Glen Keith 1995 MoM Single Cask Series 19 56.6 % Vol. 700 ml 2015 87.27
106 Glen Keith 1992 PDA Closed Distilleries 21 59.1 % Vol. 700 ml 2013 3770000346404 87.71
107 Glen Keith 1968 DL Old Malt Cask 31 50.0 % Vol. 700 ml 1999 89.00
108 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 21 57.5 % Vol. 700 ml 2014 120566 + 120569 86.59
109 Glen Keith 1995 MoS 51.8 % Vol. 700 ml 2017 MoS 17001 86.03
110 Glen Keith 1993 MoS 54.2 % Vol. 700 ml 2013 MoS 13046 88.63
111 Glen Keith 1993 DL Old Particular 20 51.5 % Vol. 700 ml 2013 DL 9953 86.42
112 Glen Keith 1997 SV 20 53.6 % Vol. 700 ml 2018 72607 87.22
113 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 23 49.3 % Vol. 700 ml 2016 120578 88.27
114 Glen Keith 1995 Wy Hazelnut Praline 46.0 % Vol. 700 ml 2018 86.67
115 Glen Keith 1968 GM Exclusive - Decanter 52.8 % Vol. 700 ml 2018 7893 93.00
116 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2015 171204 +171205 82.63
117 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 15 46.0 % Vol. 700 ml 2011 171178 + 79 83.75
118 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2007 5020613376922 89.93
119 Glen Keith 1997 SV Cask Strength Collection 20 54.3 % Vol. 700 ml 2017 72608 86.58
120 Glen Keith 1995 PDA Closed Distilleries 17 55.5 % Vol. 700 ml 2013 84.75
121 Glen Keith 1995 TSCL The Single Cask 20 45.8 % Vol. 700 ml 2016 171225 88.00
122 Glen Keith 1991 TWC 24 48.2 % Vol. 700 ml 2016 87.40
123 Glen Keith 1995 AMC Single Cask 22 54.2 % Vol. 750 ml 2018 171309
124 Glen Keith 1992 SaM Cask Collection 23 51.7 % Vol. 500 ml 2015 229749 86.67
125 Glen Keith 1992 vW The Ultimate 20 46.0 % Vol. 700 ml 2013 120563 5021944086337 86.28
126 Glen Keith 1967 SV Vintage Collection - Miniature 22 46.0 % Vol. 50 ml 1989 1128 + 30 76.50
127 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 20 58.3 % Vol. 700 ml 2013 120554 89.05
128 Glen Keith 1993 NSS Cask Series 014 28 47.3 % Vol. 700 ml 2021
129 Glen Keith 1998 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 21 54.6 % Vol. 700 ml 2019 56475
130 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 24 50.1 % Vol. 700 ml 2016 120579 + 120580 87.83
131 Glen Keith 1992 KiW Single Cask Collection 19 53.8 % Vol. 700 ml 2012 120587 88.61
132 Glen Keith 1970 MoS 49.1 % Vol. 700 ml 2011 6042 90.88
133 Glen Keith 1991 vW The Ultimate - Cask Strength 27 48.4 % Vol. 700 ml 2019 73656 5021944102594 86.91
134 Glen Keith 1996 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2017 DL 12198 87.52
135 Glen Keith 1991 SV Cask Strength Collection 27 49.4 % Vol. 700 ml 2018 73652 + 73655 88.28
136 Glen Keith 21-year-old Special Aged Release 21 43.0 % Vol. 700 ml 2019 Batch GK/001 5000299613962 86.31
137 Glen Keith 1991 WD 10th Anniversary 21 51.9 % Vol. 700 ml 2012 89645 86.21
138 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 21 46.0 % Vol. 700 ml 2018 72596 + 72597 84.89
139 Glen Keith 1967 SV The Prestonfield 22 46.0 % Vol. 750 ml 1989 1128 - 30 89.13
140 Glen Keith 1993 AMC Single Cask 25 52.0 % Vol. 750 ml 2018 82825 853288007892
141 Glen Keith 1994 BR 23 56.9 % Vol. 700 ml 2018 157681 89.11
142 Glen Keith 1995 Arc The Fishes of Samoa 22 56.0 % Vol. 700 ml 2018 171245 87.80
143 Glen Keith 1994 AM 24 51.0 % Vol. 700 ml 2019 AM 129 88.97
144 Glen Keith 1995 Ac Homage to Caledonia 20 57.1 % Vol. 700 ml 2016 171243 86.87
145 Glen Keith 1997 SV Cask Strength Collection 22 54.8 % Vol. 700 ml 2020 72618 88.10
146 Glen Keith 1997 Ch7 A Whisky Anthology 17 52.3 % Vol. 700 ml 2014 72627 82.36
147 Glen Keith 1997 WM Barrel Selection 46.0 % Vol. 700 ml 2014 72636 - 72643 83.82
148 Glen Keith 1990 DL Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2008 DL 4807 87.93
149 Glen Keith 1994 SMWS 81.13 Toffees rolled in ash 12 60.7 % Vol. 700 ml 2006 81.13 79.00
150 Glen Keith 1973 JM Fine Malt Selection 21 50.9 % Vol. 700 ml 88.00
151 Glen Keith 1993 DT Dimensions 19 52.8 % Vol. 750 ml 2012 97119 89.00
152 Glen Keith 1992 SV The Un-Chillfiltered Collection 21 46.0 % Vol. 700 ml 2014 120559 84.00
153 Glen Keith 1992 3R 21 50.4 % Vol. 700 ml 2014 120620
154 Glen Keith 1973 CA Authentic Collection 22 56.6 % Vol. 750 ml 1995 89.00
155 Glen Keith 1992 Sb Spirits Shop' Selection 22 50.2 % Vol. 700 ml 2014
156 Glen Keith 1995 ElD The Whisky Trail 3 - The Dragons 21 50.8 % Vol. 700 ml 2017 270
157 Glen Keith Batch 2 TBWC 44.0 % Vol. 500 ml 2014 84.50
158 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2005 5020613377127 82.75
159 Glen Keith 23-year-old JY The John Milroy Selection 23 57.0 % Vol. 700 ml 2018
160 Glen Keith 1989 DL Advance Sample for the Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 200 ml 2003 887 84.00
161 Glen Keith 1995 vW The Ultimate 16 46.0 % Vol. 700 ml 2011 171184 82.78
162 Glen Keith 1993 JY The John Milroy Selection 18 55.3 % Vol. 700 ml 2012 97101 81.00
163 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 17 46.0 % Vol. 700 ml 2013 171188 + 90 85.25
164 Glen Keith 1995 HL The Old Malt Cask 21 50.0 % Vol. 700 ml 2016 HL 13125 86.00
165 Glen Keith 1992 MoM Single Cask Series 24 56.1 % Vol. 700 ml 2016 26452
166 Glen Keith Batch 4 TBWC 24 49.7 % Vol. 500 ml 2017 91.00
167 Glen Keith 1970 MoS 49.1 % Vol. 50 ml 2011 6042
168 Glen Keith 1990 MoS 52.1 % Vol. 50 ml 2010 13678
169 Glen Keith 1967 CA Dumpy Bottle 17 46.0 % Vol. 750 ml 1984 87.00
170 Glen Keith 1993 WW8 The Warehouse Collection 21 52.9 % Vol. 700 ml 2015 501R21 85.75
171 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 700 ml 1995 88.75
172 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 50 ml 2009 5020613377363 85.33
173 Glen Keith 1995 W-e The Oceans 21 57.2 % Vol. 700 ml 2017 171244
174 Glen Keith 1996 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2012 5020613034839 84.50
175 Glen Keith Batch 3 TBWC 47.8 % Vol. 500 ml 5052598062163 86.25
176 Glen Keith 1993 CpB Finest Speyside Malt 40.0 % Vol. 700 ml 2012
177 Glen Keith 1991 SV Bottled for Manufactum 52.0 % Vol. 700 ml 2017 73650 90.67
178 Glen Keith 1989 SMS The Single Malts of Scotland 22 50.7 % Vol. 700 ml 2012 57243 85.33
179 Glen Keith 1995 FN 10th anniversary 18 51.2 % Vol. 700 ml 2013 87.67
180 Glen Keith 1995 IM Chieftain's Choice 16 43.0 % Vol. 700 ml 2011 90521 + 22 82.80
181 Glen Keith 1970 SS Sestante Collection 40 46.1 % Vol. 700 ml 2011 6037 90.30
182 Glen Keith 1996 CA Authentic Collection 18 54.1 % Vol. 700 ml 2015 87.18
183 Glen Keith 25-year-old JM Old Master's - Cask Strength Selection 25 52.7 % Vol. 700 ml 87.67
184 Glen Keith 1996 MSA Part Nan Angelen XV 17 46.2 % Vol. 700 ml 84.22
185 Glen Keith 1985 CA Authentic Collection 16 59.2 % Vol. 700 ml 2001 87.00
186 Glen Keith 1973 CA Single Cask 42 45.8 % Vol. 700 ml 2015 89.50
187 Glen Keith 1995 RS Limited Edition 55.2 % Vol. 500 ml 2016 171219 (part) 86.06
188 Glen Keith 1993 BA Raw Cask 20 56.2 % Vol. 700 ml 2013 97099 86.14
189 Glen Keith 1996 TWA Bottled Letters 19 51.6 % Vol. 700 ml 2015 85.20
190 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 23 52.2 % Vol. 700 ml 2016 120581 + 120582 87.25
191 Glen Keith 1995 Sb Spirits Shop' Selection 51.4 % Vol. 700 ml 2015 85.50
192 Glen Keith 1993 DL Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2011 DL 7963 87.67
193 Glen Keith 1994 LEG Selection 51.8 % Vol. 700 ml 2019 142863 89.50
194 Glen Keith 19-year-old TLDC Ainneamh 19 58.0 % Vol. 700 ml 403 0610370681312 90.50
195 Glen Keith 1995 CpSp Chapter 01 24 52.2 % Vol. 700 ml 2020 171251
196 Glen Keith 1991 SV Cask Strength Collection 25 47.1 % Vol. 700 ml 2017 73642 & 73643 86.00
197 Glen Keith 1991 vW The Ultimate 24 46.0 % Vol. 700 ml 2015 73632 5021944089161 86.29
198 Glen Keith 1993 CA Small Batch 21 54.1 % Vol. 700 ml 2015 83.48
199 Glen Keith 1992 LMDW Artist #6 52.7 % Vol. 700 ml 2016 120584 88.03
200 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2005 5020613376922 90.31
201 Glen Keith 1991 V&M Lost Drams Collection 25 55.9 % Vol. 700 ml 2016 15852 87.94
202 Glen Keith 1993 WSP Secret Edition - Flip This Bottle! 27 54.6 % Vol. 700 ml 2020
203 Glen Keith 1993 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2015 DL 10793 86.45
204 Glen Keith 1995 WF 23 52.1 % Vol. 700 ml 2018 85.00
205 Glen Keith 1995 MoS 51.8 % Vol. 50 ml 2017 MoS 17001
206 Glen Keith 1993 TWA Art Nouveau Ladies 23 48.6 % Vol. 700 ml 2016 87.00
207 Glen Keith 1995 Wy Edinburgh Rock 46.0 % Vol. 700 ml 2018
208 Glen Keith 1992 AC Double Matured Selection 23 55.4 % Vol. 700 ml 2015 15103 78.70
209 Glen Keith 1997 HL The Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2015 HL 11405 5060354249284 82.33
210 Glen Keith 1995 Sa Coilltean Int. Co. LTD 48.0 % Vol. 700 ml 2018 171247 5060417912421 89.67
211 Glen Keith 1971 JW Old Train Line 33 51.9 % Vol. 700 ml 2005 473 91.66
212 Glen Keith 1991 WM Barrel Selection 21 50.0 % Vol. 700 ml 2013 89650 85.95
213 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2015 171208 + 171210 83.63
214 Glen Keith 1995 ED The First Editions 21 53.8 % Vol. 700 ml 2016 HL 13122 83.67
215 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 22 54.9 % Vol. 700 ml 2015 120568 + 120572 87.35
216 Glen Keith 1993 Wx Spirit & Cask Range 18 56.3 % Vol. 700 ml 2012 97133 86.45
217 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 25 51.1 % Vol. 700 ml 2018 97121
218 Glen Keith 1993 OrSe Legends - The Arthurian Tales 25 55.8 % Vol. 700 ml 2018 998 90.00
219 Glen Keith 1995 DL Old Particular 20 51.5 % Vol. 700 ml 2016 DL 11169 85.40
220 Glen Keith 1995 PDA Closed Distilleries 18 58.0 % Vol. 700 ml 2013 3770000346411 87.12
221 Glen Keith 1967 SV Vintage Collection - Dumpy 21 46.0 % Vol. 750 ml 1989 3854 +55 + 71-73 89.94
222 Glen Keith 1967 McC Single Cask 33 53.2 % Vol. 700 ml 2000 2794 91.36
223 Glen Keith 1993 CA Authentic Collection 23 51.2 % Vol. 700 ml 2017 86.07
224 Glen Keith 1996 SV Cask Strength Collection 24 58.3 % Vol. 700 ml 2020 12 87.41
225 Glen Keith 1967 SV Vintage Collection - Dumpy 22 46.0 % Vol. 750 ml 1989 1128 + 30 87.38
226 Glen Keith 1992 TF 21 49.5 % Vol. 700 ml 2013 120610 88.75
227 Glen Keith 1996 Wy Turmeric Caramel Latte 23 54.6 % Vol. 700 ml 2020 82.62
228 Glen Keith 1993 AWWC Infrequent Flyers 26 54.0 % Vol. 700 ml 2019 8511 87.47
229 Glen Keith 1993 W-e Whisky Gallery 27 50.8 % Vol. 700 ml 2020 97171 87.00
230 Glen Keith 1970 TWA 40 54.2 % Vol. 700 ml 2011 91.86
231 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 18 57.7 % Vol. 700 ml 2011 120553 85.58
232 Glen Keith 1968 DL Old Malt Cask 30 50.0 % Vol. 700 ml 1998
233 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 700 ml 1997 5020613376526 89.33
234 Glen Keith 1971 SMWS 81.11 32 56.4 % Vol. 700 ml 2004 81.11
235 Glen Keith 1997 Kb Limited Editions Silver 15 46.0 % Vol. 700 ml 72621 87.00
236 Glen Keith 1992 LvdH Selection 20 48.0 % Vol. 700 ml 2013 120556 80.00
237 Glen Keith 1978 UD A Komplex Dram 30 46.2 % Vol. 700 ml 2008 84.33
238 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2011
239 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 16 46.0 % Vol. 700 ml 2012 171185 + 86 85.00
240 Glen Keith 1967 McC Single Cask 32 43.0 % Vol. 750 ml 1999 2789 86.86
241 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 21 46.0 % Vol. 750 ml 2018 72530
242 Glen Keith 1995 IM Chieftain's 17 46.0 % Vol. 750 ml 2012 44151
243 Glen Keith 1996 CA Authentic Collection 13 54.2 % Vol. 700 ml 2010 73.00
244 Glen Keith 1992 AC Double Matured Selection 23 55.4 % Vol. 50 ml 2015
245 Glen Keith 24-year-old RG Treasurer Selection 24 54.1 % Vol. 700 ml
246 Glen Keith 1963 GM Connoisseurs Choice 20 40.0 % Vol. 750 ml 88.00
247 Glen Keith 21-year-old JM Fine Malt Selection 21 62.5 % Vol. 750 ml 86.20
248 Glen Keith 1993 VM The Cooper's Choice 19 46.0 % Vol. 700 ml 2012 97134 83.46
249 Glen Keith 1995 IM Dun Bheagan 14 43.0 % Vol. 700 ml 2009 92051 + 52 5010852018295 83.67
250 Glen Keith 1993 BR 25 54.9 % Vol. 700 ml 2019 82815
251 Glen Keith 1995 vW The Ultimate 15 46.0 % Vol. 700 ml 2011 171180 84.90
252 Glen Keith 1993 UD Whisky Magazine - Editor's Choice 23 52.6 % Vol. 700 ml 2016 97175 88.00
253 Glen Keith 1995 JM Old Masters 22 53.1 % Vol. 700 ml 2018 171286
254 Glen Keith 1993 HY Golgo 13 23 49.5 % Vol. 700 ml 2017 82830
255 Glen Keith 1992 W-e Impressive Cask 19 62.3 % Vol. 700 ml
256 Glen Keith 1995 W-e Big Fish 22 49.8 % Vol. 700 ml
257 Glen Keith 1990 MoS 52.1 % Vol. 700 ml 2010 13678 86.51
258 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 18 46.0 % Vol. 700 ml 2014 171200 + 171201 82.40
259 Glen Keith 1993 MoM Single Cask Series 24 54.8 % Vol. 700 ml 2018 90.81
260 Glen Keith 1993 MBl The Maltman 18 51.5 % Vol. 700 ml 2012 84.72
261 Glen Keith 1993 MBl The Maltman 21 52.3 % Vol. 700 ml 2015 9149 85.82
262 Glen Keith 1965 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 750 ml 1994 92.50
263 Glen Keith 1993 HL The Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2013 HL 10147 85.67
264 Glen Keith Batch 5 TBWC 24 49.1 % Vol. 500 ml 2018 90.00
265 Glen Keith 1992 DR Individual Cask Bottling 17 59.7 % Vol. 700 ml 2010 120548 87.27
266 Glen Keith 1974 JM Old Master's - Cask Strength Selection Miniature 52.7 % Vol. 50 ml 87.33
267 Glen Keith 1998 MBl The Maltman 19 52.2 % Vol. 700 ml 2018 128291 87.00
268 Glen Keith 1991 JW Ocean Liner 21 49.6 % Vol. 700 ml 2012 88.50
269 Glen Keith 1996 Sc 57.6 % Vol. 700 ml 2011 72715 5022069009522 85.31
270 Glen Keith 1991 AD Selection 20 59.9 % Vol. 700 ml 2012 73667 89.39
271 Glen Keith 1992 EL 5th Release 21 48.2 % Vol. 700 ml 2014 90.00
272 Glen Keith 1993 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 18 50.4 % Vol. 700 ml 2012 111124 89.55
273 Glen Keith 1992 ANHA The Soul of Scotland 19 51.9 % Vol. 700 ml 2012 120602 88.42
274 Glen Keith 1967 MI The Sea 46.0 % Vol. 750 ml 1988 1417 91.18
275 Glen Keith 1991 SV Cask Strength Collection 25 50.8 % Vol. 700 ml 2017 73647+73648 87.50
276 Glen Keith 1992 vW The Ultimate 20 46.0 % Vol. 700 ml 2013 120564 5021944086337 86.94
277 Glen Keith 1967 CA Dumpy Bottle 12 45.7 % Vol. 750 ml 1979
278 Glen Keith 1995 Wy Victorian Sweetie Shop 46.0 % Vol. 700 ml 2018 86.67
279 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2015 171206 +171207 85.00
280 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 39 46.0 % Vol. 700 ml 2007 5020613376427 89.26
281 Glen Keith 1995 G&C The Pearls of Scotland 56.0 % Vol. 700 ml 2013 171224 86.25
282 Glen Keith 1996 WW8 The Warehouse Collection 20 52.0 % Vol. 700 ml 2016 8109 87.28
283 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 42 46.0 % Vol. 750 ml 2010 747020377315 92.50
284 Glen Keith 1996 ElD The Single Malts of Scotland 21 56.2 % Vol. 700 ml 2017 135908 88.50
285 Glen Keith 1999 MoS Miniature 51.9 % Vol. 50 ml 2019 MoS 19022 86.00
286 Glen Keith 1995 IM Chieftain's Limited Edition Collection 15 46.0 % Vol. 700 ml 2010 91901 89.00
287 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2017 72575 + 72576 84.75
288 Glen Keith 1993 C&S Dram Collection 18 51.4 % Vol. 700 ml 2012 111123 86.09
289 Glen Keith 1991 SV The Un-Chillfiltered Collection 24 45.6 % Vol. 700 ml 2015 73639 86.73
290 Glen Keith 1993 ED The First Editions 28 56.4 % Vol. 700 ml 2021 HL 18214
291 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2017 72577 + 72578 84.63
292 Glen Keith 1991 DL Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 700 ml 2005 DL 1985 87.86
293 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 700 ml 2002 5020613376526 83.33
294 Glen Keith 1991 vW The Ultimate 24 46.0 % Vol. 700 ml 2016 73640 5021944089161 86.05
295 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 20 46.0 % Vol. 700 ml 2018 72591 + 72592 5021944094752 88.25
296 Glen Keith 1993 DT The Octave 26 53.0 % Vol. 700 ml 2020 5126283 89.00
297 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 24 54.7 % Vol. 700 ml 2018 97124 5020613068735 87.93
298 Glen Keith Distillery Edition 40.0 % Vol. 700 ml 2020 5000299613443 83.28
299 Glen Keith 1995 BR 23 45.2 % Vol. 700 ml 2019 171296 88.25
300 Glen Keith 1992 JW The Distillery Sites Series 21 49.3 % Vol. 700 ml 88.44
301 Glen Keith 1993 MM Mission Gold - Limited Release 27 51.2 % Vol. 700 ml 2021 82838/39
302 Glen Keith 1995 JW River Elbe - The Old Paddle Steamer 51.6 % Vol. 700 ml 84.76
303 Glen Keith 1991 vW The Ultimate 25 46.0 % Vol. 700 ml 2016 73635 5021944089161 86.88
304 Glen Keith 1992 TWC 26 53.2 % Vol. 700 ml 2019 88.98
305 Glen Keith 1997 SBT 57,32° N - 002,57° W 46.0 % Vol. 700 ml 2012 Batch 2012-GK11
306 Glen Keith 25-year-old Special Aged Release 25 43.0 % Vol. 700 ml 2019 89.00
307 Glen Keith 1993 WM Barrel Selection 25 55.5 % Vol. 700 ml 2019 8513 89.50
308 Glen Keith 1997 SV Cask Strength Collection 22 55.3 % Vol. 700 ml 2019 72589+72590 87.45
309 Glen Keith 1992 TWA Old Times Diving 21 51.4 % Vol. 700 ml 2013 89.59
310 Glen Keith 1997 SV Cask Strength Collection 21 52.0 % Vol. 700 ml 2019 72585 88.23
311 Glen Keith 1993 JW The Gould Family 26 52.8 % Vol. 700 ml 13025 90.00
312 Glen Keith 1994 SMWS 81.12 Balletic flourish 12 61.5 % Vol. 700 ml 2006 81.12 86.00
313 Glen Keith 1972 SMWS 81.2 25 48.5 % Vol. 700 ml 1998 81.2
314 Glen Keith 1991 UD 21 48.6 % Vol. 700 ml 2013 85169 83.50
315 Glen Keith 1993 CA Cadenhead's Club 20 54.9 % Vol. 700 ml 2013 86.40
316 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 22 51.1 % Vol. 700 ml 2015 120573 89.00
317 Glen Keith 1994 SMWS 81.14 13 60.5 % Vol. 750 ml 2007 81.14
318 Glen Keith 21-year-old JM Fine Malt Selection 21 61.6 % Vol. 750 ml
319 Glen Keith 1973 CA Authentic Collection - Miniature 22 57.1 % Vol. 50 ml 1995
320 Glen Keith 1988 MMcK Càrn Mòr - Bequest 42.1 % Vol. 700 ml 2017 26685 90.00
321 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2014 171189 83.86
322 Glen Keith 1970 TWA Art Work 40 49.8 % Vol. 700 ml 2011 91.36
323 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 40.0 % Vol. 700 ml 1999 5020613376526 88.43
324 Glen Keith 1993 HL Old & Rare 26 51.8 % Vol. 700 ml 2019
325 Glen Keith 1992 SS 21 52.1 % Vol. 700 ml 2013 8054242580495 86.52
326 Glen Keith 23-year-old IM Chieftain's 23 46.0 % Vol. 750 ml 2016 8455
327 Glen Keith 1993 EL 15th Release 24 50.8 % Vol. 700 ml 2017 90.50
328 Glen Keith 1995 LT Travel to Mars - Special Edition 20 48.6 % Vol. 700 ml 2015 81.40
329 Glen Keith 1972 JM Fine Malt Selection - Miniature 22 51.2 % Vol. 50 ml 88.00
330 Glen Keith 1965 GM Spirit of Scotland 40.0 % Vol. 750 ml 89.75
331 Glen Keith 1995 PDA Closed Distilleries 16 55.5 % Vol. 700 ml 2012 85.10
332 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2007 5020613377127 84.33
333 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Miniature 46.0 % Vol. 40 ml 88.00
334 Glen Keith 1996 Whib The Drunken Master 19 52.3 % Vol. 700 ml 2015 8112
335 Glen Keith 1978 TDD 30 46.0 % Vol. 700 ml 2008 88.70
336 Glen Keith 1996 SS 11 46.0 % Vol. 700 ml 2007 85.17
337 Glen Keith 1996 BR Berrys' Own Selection 14 55.1 % Vol. 700 ml 2011 72713 87.07
338 Glen Keith 1999 PDA Closed Distilleries 12 46.0 % Vol. 700 ml 2011 3770000346206 80.75
339 Glen Keith 1992 WW8 The Warehouse Collection 22 52.9 % Vol. 700 ml 2015 120590 88.08
340 Glen Keith 1967 CA Dumpy Bottle 22 45.6 % Vol. 750 ml 1990 89.57
341 Glen Keith 1993 BR Berrys' 20 55.2 % Vol. 700 ml 2013 97135 84.88
342 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Miniature 46.0 % Vol. 50 ml 5020613377363 81.00
343 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 16 46.0 % Vol. 700 ml 2009 5020613377127 85.23
344 Glen Keith 1990 PDA Closed Distilleries 19 52.9 % Vol. 700 ml 2009 13677 87.47
345 Glen Keith 1997 DMA Annual Bottling 2018 21 43.0 % Vol. 700 ml 2018 72611+72612 82.67
346 Glen Keith 1997 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2015 5020613053441 83.86
347 Glen Keith 1991 vW The Ultimate 24 46.0 % Vol. 700 ml 2015 73631 85.33
348 Glen Keith 1973 DL Old Malt Cask 32 50.0 % Vol. 700 ml 2005 2208 88.67
349 Glen Keith 1995 JW Auld Distillers Collection 19 53.5 % Vol. 700 ml 86.61
350 Glen Keith 1996 HL The Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2017 HL 13359 86.64
351 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 42 46.0 % Vol. 700 ml 2011 89.63
352 Glen Keith 1990 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 19 52.3 % Vol. 700 ml 2009 13676 88.88
353 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 20 46.0 % Vol. 700 ml 2016 171211 + 171212 85.50
354 Glen Keith 1963 GM Connoisseurs Choice 19 40.0 % Vol. 750 ml 87.00
355 Glen Keith 1992 PS Édition Limitée 20 51.8 % Vol. 700 ml 2013 89.33
356 Glen Keith 1996 ED The First Editions 18 52.5 % Vol. 700 ml 2014 88.00
357 Glen Keith 1995 CWC The Exclusive Malts 22 47.4 % Vol. 750 ml 171291 86.00
358 Glen Keith 1969 KW Schloss Whisky No. 7 36 48.1 % Vol. 700 ml 2005 90.46
359 Glen Keith 1996 ED The First Editions 21 57.2 % Vol. 700 ml 2018 HL 14986 85.75
360 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2006 5020613376922 88.89
361 Glen Keith 1991 G&C The Pearls of Scotland 52.1 % Vol. 700 ml 2014 85172 86.55
362 Glen Keith 1993 Ac Friends of Oak 26 50.7 % Vol. 700 ml 2020 97172A 86.50
363 Glen Keith 1993 TGWC The Munros 24 55.6 % Vol. 750 ml 2017 86.00
364 Glen Keith 1998 The Distillery Reserve Collection 17 53.8 % Vol. 500 ml 2016 74790, 74792, 74793 5000299612842 87.35
365 Glen Keith 1985 CA Single Cask 29 47.5 % Vol. 700 ml 2014 89.24
366 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 21 59.5 % Vol. 700 ml 2013 120561 + 120565 87.24
367 Glen Keith 1968 SMWS 81.3 34 58.3 % Vol. 700 ml 2002 81.3 88.50
368 Glen Keith 1970 TWA Landscapes 40 45.1 % Vol. 700 ml 2010 91.26
369 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 40 46.0 % Vol. 750 ml 2008 747020377216
370 Glen Keith 1970 WF 40 51.8 % Vol. 700 ml 2011 90.25
371 Glen Keith 1993 Sb 26 51.4 % Vol. 700 ml 2019 4260274392249 88.93
372 Glen Keith 1991 SV Cask Strength Collection 25 48.2 % Vol. 700 ml 2017 73651+73653 86.45
373 Glen Keith 1996 Wy Cherry Bakewell Tart 22 46.0 % Vol. 700 ml
374 Glen Keith 1996 LsD Distiller's Art 20 48.0 % Vol. 700 ml 2016 5060354254981 87.29
375 Glen Keith 1995 RBTW 48.8 % Vol. 700 ml 2017 171288 87.18
376 Glen Keith 1978 DD Keen Light 30 46.0 % Vol. 700 ml 2008 89.13
377 Glen Keith 1971 DT Rare Auld 33 50.8 % Vol. 700 ml 2005 8066 91.00
378 Glen Keith 1995 TWA 20 48.6 % Vol. 700 ml 2015 89.00
379 Glen Keith 1992 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 55.1 % Vol. 700 ml 2019 102371 89.60
380 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 20 46.0 % Vol. 700 ml 2016 171203 86.71
381 Glen Keith 1993 MoS Der Feinschmecker 54.7 % Vol. 700 ml 2013 MoS FS 5 88.33
382 Glen Keith 1992 DD The Nectar of the Daily Drams 21 50.9 % Vol. 700 ml 2013 88.67
383 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2008 5020613376427 90.29
384 Glen Keith 1992 Arc The Fishes of Samoa 21 51.5 % Vol. 700 ml 2014 120599 86.47
385 Glen Keith 1992 W-F Limited Edition 19 49.1 % Vol. 700 ml 2012 89.61
386 Glen Keith 1999 CWC The Exclusive Malts 11 55.1 % Vol. 700 ml 2010 107 86.00
387 Glen Keith 1992 Sb Spirits Shop' Selection 27 48.4 % Vol. 700 ml 2020 120605 89.00
388 Glen Keith 1996 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2018 DL 12575 5014218807493 86.55
389 Glen Keith 1999 MoS 51.9 % Vol. 700 ml 2019 MoS 19022 87.22
390 Glen Keith 1994 AM 23 52.5 % Vol. 700 ml 2018 AM 114 89.00
391 Glen Keith 1993 BR Berrys' 18 53.8 % Vol. 700 ml 2012 97100 83.17
392 Glen Keith 1992 W-F Limited Edition 20 51.8 % Vol. 700 ml 2013 89.97
393 Glen Keith 1996 ED The First Editions 19 55.7 % Vol. 700 ml 2016 HL 12438
394 Glen Keith 1995 AD Selection 23 60.5 % Vol. 700 ml 2019 8512 87.86
395 Glen Keith 1993 AWWC Infrequent Flyers 28 52.2 % Vol. 700 ml 2021 4827
396 Glen Keith 1991 Sb Governor's Daughter 21 48.1 % Vol. 700 ml 2012 86.16
397 Glen Keith 1991 CWC The Tony Koehl Series 22 51.5 % Vol. 700 ml 2013 73663 87.56
398 Glen Keith 1993 DT The Octave 26 53.0 % Vol. 700 ml 2020 10224236 5060294580928 89.31
399 Glen Keith 1992 W-F 28 44.5 % Vol. 700 ml 2021 90.75
400 Glen Keith 1991 FW Stories aus dem Hinterzimmer - Folge 3 22 47.8 % Vol. 700 ml 2013 87.43
401 Glen Keith 1997 SV Cask Strength Collection 23 53.4 % Vol. 700 ml 2021 72617 87.80
402 Glen Keith 1993 ALOS Savannah Series 24 47.3 % Vol. 700 ml 2017 85.00
403 Glen Keith 1968 GM Cask Strength 38 54.8 % Vol. 700 ml 2007 2625 89.33
404 Glen Keith 1971 SS Crystal Decanter 35 52.6 % Vol. 750 ml 2007
405 Glen Keith 1993 SMWS 81.7 Bubblegum and American Cream Soda 10 55.6 % Vol. 700 ml 2004 81.7
406 Glen Keith 1996 SS Pure Speyside Malt 11 57.0 % Vol. 700 ml 2007
407 Glen Keith 1995 HS Old Blacksmith's Malt Whisky Collection 17 57.7 % Vol. 700 ml 2012 171217 85.00
408 Glen Keith 1973 SMWS 81.1 58.7 % Vol. 750 ml 1990 81.1
409 Glen Keith 1992 TWA 21 50.4 % Vol. 700 ml 2014 88.00
410 Glen Keith 1972 McC Single Cask - Cask Strength 47.2 % Vol. 700 ml 2002 7930
411 Glen Keith 1993 TCC Single Cask 20 46.0 % Vol. 750 ml 2013 136 87.00
412 Glen Keith 1971 SMWS 81.11 32 56.4 % Vol. 750 ml 2004 81.11
413 Glen Keith 1991 LsD Hepburn's Choice 24 52.8 % Vol. 750 ml 2016
414 Glen Keith 1996 GlMo A Rare Find 19 56.1 % Vol. 700 ml 2015
415 Glen Keith 1973 JM Fine Malt Selection - Miniature 21 50.9 % Vol. 50 ml
416 Glen Keith 1995 Sn Lucullan 21 56.7 % Vol. 700 ml 2017 600223 79.00
417 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2011 5020613377127 84.00
418 Glen Keith 1971 D&M Aficionados' Club 33 43.0 % Vol. 750 ml
419 Glen Keith 1993 SV The Whisky Hoop 24 55.4 % Vol. 700 ml 2018 82778
420 Glen Keith 1971 DT Rare Auld 33 50.8 % Vol. 50 ml 2005 91.50
421 Glen Keith 1995 IM Chieftain's Choice 13 43.0 % Vol. 700 ml 2008 44146/48 + 50 81.25
422 Glen Keith 1995 CaAq A Knight's Dram 21 48.6 % Vol. 700 ml 2016 100264 86.50
423 Glen Keith 1968 MP Premier Malts 34 58.1 % Vol. 700 ml 2002 2628 86.67
424 Glen Keith 1989 SMS The Single Malts of Scotland 20 46.0 % Vol. 700 ml 2009 47243 86.13
425 Glen Keith 1968 GM Connoisseurs Choice 42 46.0 % Vol. 700 ml 2010 89.50
426 Glen Keith 1993 DL Old Malt Cask 18 50.0 % Vol. 700 ml 2011 DL 7671 87.19
427 Glen Keith 1993 CA Authentic Collection 18 54.3 % Vol. 700 ml 2012 86.73
428 Glen Keith 1992 GlMo A Rare Find 24 56.1 % Vol. 700 ml 2016
429 Glen Keith 1996 WeWW 16 59.5 % Vol. 700 ml 2013 142496 86.38
430 Glen Keith 1993 BR 24 51.4 % Vol. 700 ml 2018 82818 89.00
431 Glen Keith 1968 JM Fine Malt Selection - Miniature 21 62.5 % Vol. 50 ml 86.00
432 Glen Keith 1994 TGWC The Munros 24 61.9 % Vol. 700 ml 2019 157687
433 Glen Keith 1993 IM Ian MacLeod's Selection 49.6 % Vol. 700 ml 2017 8460
434 Glen Keith 1995 W-e Caballus 22 50.9 % Vol. 700 ml 2018 171252
435 Glen Keith 1993 SMWS 81.8 Solvent and chewy sweets 10 55.9 % Vol. 700 ml 2004 81.8 85.00
436 Glen Keith 1976 JM Old Master's - Cask Strength Selection 22 51.2 % Vol. 50 ml 92.00
437 Glen Keith 1991 vW The Ultimate 24 46.0 % Vol. 700 ml 2016 73630 5021944089161 86.00
438 Glen Keith 1992 MM Aficionado 20 55.9 % Vol. 700 ml 2012 89.00
439 Glen Keith 1993 TWC 26 47.2 % Vol. 700 ml 2020 89.33
440 Glen Keith 1994 Kb A special bottling for Kyoto 22 54.6 % Vol. 700 ml 2017 142855 87.00
441 Glen Keith 1974 JM Old Master's - Cask Strength Selection 52.7 % Vol. 700 ml 87.40
442 Glen Keith 1992 PDA Closed Distilleries 20 58.0 % Vol. 700 ml 2013 88.56
443 Glen Keith 1993 AqV Fire 25 50.7 % Vol. 700 ml 2018 155 86.33
444 Glen Keith 1992 Arc The Fishes of Samoa 24 59.7 % Vol. 700 ml 2017 120633 87.54
445 Glen Keith 25-year-old JM Old Master's - Cask Strength Selection Miniature 25 52.7 % Vol. 50 ml 87.67
446 Glen Keith 1993 BR Vintage Label 25 52.0 % Vol. 700 ml 2019 82815
447 Glen Keith 1992 AdF 21 50.2 % Vol. 700 ml 2014 89.24
448 Glen Keith 1993 SMWS 81.10 Fruits and flowers 11 54.5 % Vol. 700 ml 2004 81.10 90.00
449 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 18 59.0 % Vol. 700 ml 2011 120549 + 50 87.14
450 Glen Keith 1989 DL Old Malt Cask 14 50.0 % Vol. 700 ml 2003 887 5014218755428 86.00
451 Glen Keith 1985 CA Authentic Collection 18 59.4 % Vol. 700 ml 2003 85.00
452 Glen Keith 1996 JW Old Train Line Replica 20 49.5 % Vol. 700 ml 2016 8116 87.19
453 Glen Keith 1994 BR 23 61.0 % Vol. 700 ml 2018 157673 5010493049610 88.29
454 Glen Keith 1994 CWC The Exclusive Malts 23 52.8 % Vol. 700 ml 2018 157662 88.63
455 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 18 46.0 % Vol. 700 ml 2014 171196 + 199 85.29
456 Glen Keith 1967 DE 22 46.0 % Vol. 750 ml 1989 1128 + 1130 88.67
457 Glen Keith 1995 Cl The Single Cask 22 49.2 % Vol. 700 ml 2018 1833-171290 87.09
458 Glen Keith 1991 SS Sestante Collection 18 46.0 % Vol. 700 ml 2009 87.30
459 Glen Keith 1994 Cl The Single Cask 23 51.0 % Vol. 700 ml 1837-157671 89.51
460 Glen Keith 1994 AM 23 52.5 % Vol. 700 ml 2018 AM 114 89.78
461 Glen Keith 1995 WSM Single Cask Collection 18 46.0 % Vol. 700 ml 2014 171198 4024751937350 82.67
462 Glen Keith 1993 DT Dimensions 19 52.8 % Vol. 700 ml 2012 97119 87.46
463 Glen Keith 1991 DD The Nectar of the Daily Drams 20 54.2 % Vol. 700 ml 2012 87.20
464 Glen Keith 1993 Kb 23 53.7 % Vol. 700 ml 2016 82796 4542312005633 89.25
465 Glen Keith 1967 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2003 5020613376922 88.00
466 Glen Keith 1994 BR 23 58.2 % Vol. 700 ml 2018 157680/2 5010493049535 89.00
467 Glen Keith 1993 JW Fighting Fish 26 52.8 % Vol. 700 ml 2019 88.00
468 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 20 46.0 % Vol. 700 ml 2017 72582 + 72583 86.50
469 Glen Keith Batch 1 TBWC 51.2 % Vol. 500 ml 2013 5052598041878 86.95
470 Glen Keith 1992 vW The Ultimate 21 46.0 % Vol. 700 ml 2014 120571 5021944086337 85.50
471 Glen Keith 1973 DL Old Malt Cask 33 50.0 % Vol. 700 ml 2007 DL 3406 87.76
472 Glen Keith 1995 JW World of Orchids 19 53.5 % Vol. 700 ml 1603 87.60
473 Glen Keith 1992 RK 51.9 % Vol. 700 ml 2013 5114 90.00
474 Glen Keith 1996 GM Connoisseurs Choice 46.0 % Vol. 700 ml 2013 5020613034839 84.53
475 Glen Keith 1992 TWA The Perfect Dram 20 46.6 % Vol. 700 ml 2013 88.43
476 Glen Keith 1991 SV Cask Strength Collection 26 51.6 % Vol. 700 ml 2018 73649 86.29
477 Glen Keith 1973 CA Single Cask 43 43.2 % Vol. 700 ml 2017 89.86
478 Glen Keith 1995 DL Old Particular 21 51.5 % Vol. 700 ml 2017 DL 11647 5014218801996 86.67
479 Glen Keith 1992 MBa No. 32 22 49.4 % Vol. 700 ml 2014 88.57
480 Glen Keith 1995 Wy Forest Fresh 46.0 % Vol. 700 ml 2017 86.00
481 Glen Keith 1973 CA Authentic Collection 22 57.1 % Vol. 700 ml 1995 86.62
482 Glen Keith 1992 MoM Single Cask Series 20 53.3 % Vol. 700 ml 2013 120598 87.00
483 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 17 46.0 % Vol. 700 ml 2013 171191 + 92 84.63
484 Glen Keith 1995 JY The John Milroy Selection 21 45.8 % Vol. 750 ml 2017 171274
485 Glen Keith 25-year-old JY The John Milroy Selection 25 54.3 % Vol. 750 ml 2019
486 Glen Keith 1992 SV Cask Strength Collection 22 50.6 % Vol. 700 ml 2015 120576 + 120577 86.03
487 Glen Keith 1993 Sb The Clans Label 24 52.2 % Vol. 700 ml 2017 87.67
488 Glen Keith 1995 Mamo No. 4 20 48.8 % Vol. 700 ml 2015 87.12
489 Glen Keith 21-year-old Special Aged Release 21 43.0 % Vol. 700 ml 2020 Batch GK/002 5000299613962 88.67
490 Glen Keith 28-year-old Special Aged Release 28 43.0 % Vol. 700 ml 2019 Batch GK/001 5000299613986 90.83
491 Glen Keith 1996 DL Old Particular 18 48.4 % Vol. 700 ml 2014 DL 10281 85.48
492 Glen Keith 1992 SS Silver Seal and Lion's Whisky 21 52.1 % Vol. 700 ml 2013 88.33
493 Glen Keith 1995 LS 20 51.4 % Vol. 700 ml 2015 88.75
494 Glen Keith 1993 BA Raw Cask 19 56.4 % Vol. 700 ml 2012 97108 87.00
495 Glen Keith 1993 W-F Limited Edition 24 47.6 % Vol. 700 ml 2017 88.60
496 Glen Keith 1992 WF 21 48.2 % Vol. 700 ml 2014 87.73
497 Glen Keith 1996 W-F Limited Edition 18 52.3 % Vol. 700 ml 2015 87.86
498 Glen Keith 1995 BR 21 49.8 % Vol. 700 ml 2017 171273 5010493045490 88.33
499 Glen Keith 1971 JW The Cross Hill 51.8 % Vol. 700 ml 2006 91.29
500 Glen Keith 1994 BR 24 59.2 % Vol. 700 ml 2019 157679 5010493056489 89.56
501 Glen Keith 1991 AD Selection 21 53.0 % Vol. 700 ml 2013 85170 87.58
502 Glen Keith 1970 SS Special bottling to celebrate the 50th private cask of Shinanoya 40 46.9 % Vol. 700 ml 2011 89.80
503 Glen Keith 1994 AMC 21 43.0 % Vol. 750 ml 2016 853288007113
504 Glen Keith 1971 SMWS 81.9 Cloves and old Medicine Cupboards 32 55.0 % Vol. 750 ml 2004 81.9 91.83
505 Glen Keith 1991 SV Cask Strength Collection 24 56.1 % Vol. 700 ml 2016 73634 85.20
506 Glen Keith 1997 TWf Alcoholic Poet Series 20 58.7 % Vol. 700 ml 2018 72642 86.00
507 Glen Keith 1990 DL Old Malt Cask 20 50.0 % Vol. 700 ml 2010 DL 5992 88.00
508 Glen Keith 1993 ED The First Editions 26 56.7 % Vol. 700 ml 2019 HL 16784 5060354269695 85.33
509 Glen Keith 1992 MSWD Càrn Mòr Celebration of the Cask 28 55.6 % Vol. 700 ml 2020 102370 90.13
510 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 24 49.3 % Vol. 700 ml 2018 111152 88.60
511 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 20 46.0 % Vol. 700 ml 2018 72609 + 72610 5021944096046 86.00
512 Glen Keith 1992 SV The Un-Chillfiltered Collection - Cask Strength 23 50.8 % Vol. 700 ml 2016 120583 87.00
513 Glen Keith 1996 Chivas Brothers - Cask Strength Edition 17 54.9 % Vol. 500 ml 2013 Batch GK 17 001 5000299603543 88.18
514 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 15 46.0 % Vol. 700 ml 2011 171181 + 82 81.75
515 Glen Keith 1995 LA BYOB-C | Lads of Lobland Lads of Lobland 22 52.4 % Vol. 700 ml 2018 87.00
516 Glen Keith 1996 JW The Scottish Malt's Steamship Line - 2nd Edition 19 56.2 % Vol. 700 ml 2015 8106 84.80
517 Glen Keith 22-year-old JM In Celebration 500 Years of Scotch Whisky 1494 - 1994 22 51.2 % Vol. 700 ml 1994 88.20
518 Glen Keith 1968 JM In Celebration 500 Years of Scotch Whisky 1494 - 1994 - Miniature 62.5 % Vol. 50 ml 1994 86.25
519 Glen Keith 1995 TWG Art Edition - First Bottling 21 50.0 % Vol. 700 ml 2017 171253 86.65
520 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection - Cask Strength 21 51.7 % Vol. 700 ml 2019 72615 86.25
521 Glen Keith 1991 SV The Un-Chillfiltered Collection 24 52.0 % Vol. 700 ml 2015 73633 88.61
522 Glen Keith 1996 VM The Cooper's Choice 21 51.0 % Vol. 700 ml 2017 8107 86.96
523 Glen Keith 1995 Chivas Brothers - Cask Strength Edition 19 56.3 % Vol. 500 ml 2014 Batch GK 19 002 5000299603543 86.77
524 Glen Keith 1993 AMC Whisky Lovers HK & HNWS Taiwan 25 51.3 % Vol. 750 ml 2018 82824
525 Glen Keith 1993 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 27 52.0 % Vol. 700 ml 2021 97139
526 Glen Keith 1971 SMWS 81.11 Whisky Magazin - A full on demonstration of sherry maturation 32 56.4 % Vol. 750 ml 2004 8124
527 Glen Keith 1996 HL Old & Rare - A Platinum Selection 20 58.6 % Vol. 700 ml 2017 HL 16146 5060354258125
528 Glen Keith 1995 JW World of Orchids 24 43.9 % Vol. 700 ml 2019 171303 84.50
529 Glen Keith 1995 SV The Un-Chillfiltered Collection 19 46.0 % Vol. 700 ml 2015 171209 85.11
530 Glen Keith 1993 SV Cask Strength Collection 26 56.6 % Vol. 700 ml 2019 82779 87.25
531 Glen Keith 1991 SV The Un-Chillfiltered Collection - Cask Strength 25 49.0 % Vol. 700 ml 2017 73645 5021944092659 87.71
532 Glen Keith 1997 SV The Un-Chillfiltered Collection 20 53.9 % Vol. 700 ml 2017 72606 5021944094806 85.82
533 Glen Keith 1998 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 21 56.9 % Vol. 700 ml 2019 56477 5020613071988 87.74
534 Glen Keith 1967 GM Reserve 38 53.0 % Vol. 700 ml 2006 3876 5020613376922 91.48
535 Glen Keith 1991 WW8 The Warehouse - Auld & Rare 26 46.2 % Vol. 500 ml 2017 W85174 87.07
536 Glen Keith 1991 SV The Un-Chillfiltered Collection 25 46.0 % Vol. 700 ml 2016 73636 86.35
537 Glen Keith 1988 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 28 40.1 % Vol. 700 ml 2017 26689 89.44
538 Glen Keith 1992 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 54.4 % Vol. 700 ml 2019 102369 87.00
539 Glen Keith 1993 DD The Nectar of the Daily Drams 24 51.2 % Vol. 700 ml 2018 87.42
540 Glen Keith 1995 Whib Le Parfum de Malt 22 52.0 % Vol. 700 ml 2018 171285 90.00
541 Glen Keith 1993 VM The Cooper's Choice 22 46.0 % Vol. 700 ml 2015 9153 84.85
542 Glen Keith 1999 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 21 56.0 % Vol. 700 ml 2020 114 5020613081055 88.33
543 Glen Keith 1993 GM Exclusive 52.5 % Vol. 700 ml 2017 97138 86.86
544 Glen Keith 1998 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength 21 56.5 % Vol. 700 ml 2019 56476 5020613074439 87.53
545 Glen Keith 1996 JW The Scottish Malt's Steamship Line - 2nd Edition - Collectors Edition 19 56.2 % Vol. 700 ml 2015 8106 88.00
546 Glen Keith 1994 UD na fir chlis 25 60.2 % Vol. 700 ml 2020 157669 7350014184191
547 Glen Keith 1992 TWA The Perfect Dram 20 49.2 % Vol. 700 ml 2013 88.22
548 Glen Keith 1996 VM The Cooper's Choice 20 46.0 % Vol. 700 ml 2016 451 86.65
549 Glen Keith 1988 MMcK Càrn Mòr Celebration of the Cask 29 42.5 % Vol. 700 ml 2018 26695 88.50
550 Glen Keith 1992 MSWD Càrn Mòr Celebration of the Cask 28 55.7 % Vol. 700 ml 2020 102365 5060109227543 88.86
551 Glen Keith 1993 LT From Miles Away - Artist Edition 2020 27 58.4 % Vol. 700 ml 2020 8527 88.38
552 Glen Keith 1997 vW The Ultimate - Cask Strength 20 55.7 % Vol. 700 ml 2018 72579 5021944096596 86.71
553 Glen Keith 1995 ElD The Single Malts of Scotland 24 49.5 % Vol. 700 ml 2019 171272 5060532807084 87.62
554 Glen Keith 1991 SV The Un-Chillfiltered Collection 24 46.0 % Vol. 700 ml 2015 73637 87.06
 
  顶一下
  (0)
  0%
  踩一下
  (0)
  0%
  ------分隔线----------------------------